Terms of Service

Terms and Conditions

END USER LICENSE AGREEMENT

Software License Agreement for Repper Pro

IMPORTANT- PLEASE READ CAREFULLY: BY INSTALLING THE SOFTWARE (AS DEFINED BELOW), COPYING THE SOFTWARE AND/OR CLICKING ON THE ‘ACCEPT’ BUTTON BELOW, YOU (EITHER ON BEHALF OF YOURSELF AS AN INDIVIDUAL OR ON BEHALF OF AN ENTITY AS ITS AUTHORIZED REPRESENTATIVE) AGREE TO ALL OF THE TERMS OF THIS END USER LICENSE AGREEMENT (‘AGREEMENT’) REGARDING YOUR USE OF THE SOFTWARE.

1. GRANT OF LICENSE: Subject to the terms below, Studio Ludens hereby grants you a non-exclusive, non-transferable license to install and to use Repper Pro (‘Software’).

Under this license, you may: (i) install and use the Software on a single computer for your personal, internal use (ii) copy the Software for back-up or archival purposes. (iii)You may not distribute the software to others without first obtaining the required licenses, where applicable.

Whether you are licensing the Software as an individual or on behalf of an entity, you may not: (i) reverse engineer, decompile, or disassemble the Software or attempt to discover the source code; (ii) modify, or create derivative works based upon, the Software in whole or in part without the express written consent of Studio Ludens; (iii) distribute copies of the Software; (iv) remove any proprietary notices or labels on the Software; (v) resell, lease, rent, transfer, sublicense, or otherwise transfer rights to the Software.

2. TITLE: You acknowledge that no title to the intellectual property in the Software is transferred to you. Title, ownership, rights, and intellectual property rights in and to the Software shall remain that of Studio Ludens . The Software is protected by copyright and patent laws of the United States and international treaties.

3. DISCLAIMER OF WARRANTY:

YOU AGREE THAT Studio Ludens HAS MADE NO EXPRESS WARRANTIES, ORAL OR WRITTEN, TO YOU REGARDING THE PRODUCTS AND THAT THE PRODUCTS ARE BEING PROVIDED TO YOU ‘AS IS’ WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. Studio Ludens DISCLAIMS ANY AND ALL OTHER WARRANTIES, WHETHER EXPRESSED, IMPLIED, OR STATUTORY. YOUR RIGHTS MAY VARY DEPENDING ON THE STATE IN WHICH YOU LIVE. Studio Ludens SHALL NOT BE LIABLE FOR INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, COVER, RELIANCE, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT.

5. LIMITATION OF LIABILITY: You use this program solely at your own risk.

IN NO EVENT SHALL Studio Ludens BE LIABLE TO YOU FOR ANY DAMAGES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY LOSS, OR OTHER INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND ARISING OUT OF THE USE OF THE SOFTWARE, EVEN IF Studio Ludens HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. IN NO EVENT WILL Studio Ludens BE LIABLE FOR ANY CLAIM, WHETHER IN CONTRACT, TORT, OR ANY OTHER THEORY OF LIABILITY, EXCEED THE COST OF THE SOFTWARE. THIS LIMITATION SHALL APPLY TO CLAIMS OF PERSONAL INJURY TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW.

6. TERMINATION: This Agreement shall terminate automatically if you fail to comply with the limitations described in this Agreement. No notice shall be required to effectuate such termination. Upon termination, you must remove and destroy all copies of the Software.

7. MISCELLANEOUS:

Severability.
In the event of invalidity of any provision of this Agreement, the parties agree that such invalidity shall not affect the validity of the remaining portions of this Agreement.

Export.
You agree that you will not export or re-export the Software outside of the jurisdiction in which you obtained it without the appropriate United States or foreign government licenses.
Governing Law.

This Agreement will be governed by the laws of the State of as they are applied to agreements between residents entered into and to be performed entirely within . The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods is specifically disclaimed.

Entire Agreement.
You agree that this is the entire agreement between you and Studio Ludens, which supersedes any prior agreement, whether written or oral, and all other communications between Studio Ludens and you relating to the subject matter of this Agreement.

Reservation of rights.
All rights not expressly granted in this Agreement are reserved by Studio Ludens.


Artikel 1; Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 • 1.1 De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Studio Ludens v.o.f., hierna te noemen Studio Ludens, ter zake de vervaardiging, productie en/of levering van goederen.
 • 1.2 Verwijst de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst naar haar eigen algemene voorwaarden dan wijst Studio Ludens deze nu voor alsdan van de hand, behoudens het geval waarin schriftelijk uitdrukkelijk te kennen wordt geven deze voorwaarden te accepteren.
 • 1.3 De onderhavige voorwaarden gelden tevens ten gunste van derden, door wie Studio Ludens de overeenkomst geheel of gedeeltelijk laat uitvoeren.

Artikel 2; Overeenkomst

 • 2.1 Opdrachten gelden eerst als door Studio Ludens aanvaardt, wanneer zij schriftelijk door Studio Ludens zijn bevestigd. Onder ’schriftelijk’, zoals gebruikt in deze overeenkomst, wordt tevens communicatie per e-mail begrepen.
 • 2.2 De door Studio Ludens aan wederpartij te leveren goederen worden geproduceerd naar aanleiding van het door wederpartij via de website van Studio Ludens geselecteerde, danwel gecreëerde model, dat indicatief is voor de te leveren goederen. Dit houdt in dat de hoedanigheid van de te leveren goederen, binnen redelijke grenzen, van het model kunnen afwijken. Bij eventuele afwijking dient de wederpartij te bewijzen dat Studio Ludens alle redelijke grenzen niet in acht heeft genomen.
 • 2.3 Indien het door wederpartij via de website van gecreëerde model aan alle, op de website gestelde, voorwaarden voldoet, doch niet produceerbaar blijkt, neemt Studio Ludens contact op met de wederpartij om de verdere uitvoering van de overeenkomst te bespreken.
 • 2.4 Indien wederpartij stelt dat een goed niet aan de overeenkomst voldoet, rust de bewijslast bij wederpartij.
 • 2.5 Studio Ludens is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij een vooruitbetaling te eisen of zekerheid te eisen dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden – zulks binnen een door Studio Ludens te stellen termijn. In afwachting van de te stellen zekerheid als hiervoor bedoeld is Studio Ludens bevoegd haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten zonder daarvoor de wederpartij vooraf in gebreke te hebben gesteld.

Artikel 3; Prijzen

 • 3.1 Tenzij anders vermeld zijn alle prijzen vermeld in door Studio Ludens in bijvoorbeeld catalogi, prijslijsten, haar website en/of offertes, uitgedrukt in Euro, en inclusief BTW. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen de kosten van verpakking en verzending, alsmede alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de goederen en het vervoer daarvan, ten laste van wederpartij.
 • 3.2 Eventuele kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden Studio Ludens op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.

Artikel 4; Betaling

 • 4.1 Betaling is onderdeel van het bestelproces, betaling dient bij bestelling plaatst te vinden, middels overboeking van het gehele aankoopbedrag – zonder enige korting of verrekening – via iDEAL op een door Studio Ludens aangewezen bank- of girorekening.

Artikel 5; Levering

 • 5.1 Opgegeven levertijden worden slechts bij benadering gegeven en betreffen geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien levering echter niet plaatsvindt binnen een nieuwe door wederpartij gestelde redelijke termijn, is wederpartij daarna echter wel gerechtigd de order te annuleren en het reeds betaalde terug te vorderen.
 • 5.2 Studio Ludens verplicht zich de levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen. Zij kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor een overschrijding van de levertijd die redelijkerwijs onvoorzienbaar was ten tijde van het aangaan van de overeenkomst. In gevallen zoals: brand, onlusten, werkstakingen, transportmoeilijkheden, grondstoftekorten en dergelijke heeft Studio Ludens het recht om na overleg met wederpartij eenzijdig de levertijd te verlengen of de overeenkomst te annuleren, zonder dat wederpartij dit een recht op schadevergoeding geeft.
 • 5.3 Behoudens het bepaalde in het vorige lid kan Studio Ludens slechts aansprakelijk worden gesteld voor verwijtbare overschrijding van de levertijd nadat haar een nieuwe redelijke termijn tot nakoming is gegeven en nadat zij door de wederpartij schriftelijk in gebreke is gesteld.
 • 5.4 Wederpartij is verplicht de goederen af te nemen op het moment dat deze door Studio Ludens worden geleverd. Opschorting door de wederpartij van de afname van de goederen wordt uitgesloten. Indien de wederpartij met de afname nalatig is zullen de goederen worden opgeslagen voor rekening en risico van wederpartij.
 • 5.5 Eventuele beschadigingen en/of tekorten van de verpakking en het geleverde welke bij aflevering aanwezig zijn en/of afwijkingen in het aantal verpakkingen dienen door wederpartij op de pakbon/afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten vermeld te (laten) worden. Gelijktijdig met de melding van de afwijking(en) dient wederpartij een monster van de afwijkende goederen aan Studio Ludens te doen toekomen. Afwijkingen in het aantal goederen in de verpakking en/of gebreken die zich bij het openen van deze verpakking openbaren, dienen binnen 7 dagen na levering schriftelijk te worden gemeld, op straffe van verval van iedere aanspraak dienaangaande. Indien wederpartij niet in redelijkheid binnen deze termijn de goederen heeft kunnen beoordelen – terzake waarvan de bewijslast op de wederpartij rust en niet zonder meer wordt aangenomen bij zichtbare gebreken – dient de wederpartij hier binnen 7 dagen, nadat zij het niet beantwoorden van de goederen in redelijkheid had behoren te ontdekken, schriftelijk melding van te maken.
 • 5.6 De overeengekomen levertijd begint te lopen op de dag waarop de schriftelijke orderbevestiging gedateerd is.
 • 5.7 In alle gevallen is het risico voor rekening van de wederpartij vanaf het tijdstip van levering. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de goederen aan het door wederpartij bij bestelling opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

Artikel 6; Transport en risico

 • 6.1 Het transport geschiedt steeds, tenzij anders overeengekomen, voor rekening van de wederpartij.
 • 6.2 De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke wordt, door Studio Ludens als goed koopman bepaalt, zonder dat zij hiervoor enige aansprakelijkheid draagt. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake transport/verzending worden slecht uitgevoerd indien de wederpartij heeft verklaard de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

Artikel 7; Retourgarantie en reclames

 • 7.1 Het persoonlijke karakter van de door Studio Ludens geleverde goederen leidt ertoe dat wederpartij (ook als zijnde consument) niet het recht heeft de afgeleverde, maar niet in gebruik genomen, goederen zonder opgave van reden binnen 7 werkdagen (afkoelingsperiode) na ontvangst aan Studio Ludens te retourneren.
 • 7.2 Reclames dienen uiterlijk 7 dagen na aflevering schriftelijk bij Studio Ludens te zijn ingediend met vermelding van de pakbon, afleveringsbon en/of factuurnummer, onder nauwkeurige opgave van aard en grond der klacht(en). Na het verstrijken van de 7 dagen termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer in behandeling genomen.
 • 7.3 De wederpartij is verplicht het geleverde, incl. de verpakking, terstond bij aflevering te controleren, dan wel deze controle uit te (laten) voeren na de mededeling dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan.
 • 7.4 Betreft de reclame gebreken welke eerst bij het gebruik kunnen blijken, dan kan het recht van reclame nog geldend gemaakt worden binnen 7 dagen nadat het gebrek is ontdekt, dan wel redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, echter nimmer later dan twee maanden na factuurdatum.
 • 7.5 Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van goederen die zich nog bevinden in de staat waarin zij geleverd zijn, behoudens het geval waarin het verborgen gebreken betreft, en indien gelijktijdig met de melding van de afwijking(en) wederpartij een monster van de afwijkende goederen aan Studio Ludens doet toekomen.
 • 7.6 Reclames worden niet in behandeling genomen, indien blijkt dat wederpartij of een derde iets aan het goed heeft veranderd, behoudens in geval dit met voorkennis en toestemming van Studio Ludens is geschied.
 • 7.7 De kwaliteit van de goederen en de daarin verwerkte grondstoffen dient te worden beoordeeld aan de hand van de voorschriften en kwaliteitseisen zoals die op de datum van aanbieding voor de betrokken goederen en/of grondstoffen gelden. Geringe, gebruikelijke, in de handel toelaatbaar geachte of (technisch) niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, dikte, geuren, kleuren, finish, verpakking, afwerking en dergelijke kunnen geen grond voor reclames opleveren.
 • 7.8 Slechts indien en voor zover de reclame door Studio Ludens gegrond bevonden wordt is Studio Ludens (enkel) verplicht alsnog binnen een redelijke termijn de overeengekomen prestatie te leveren.

Artikel 8; Niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming

 • 8.1 Onder een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming wordt verstaan: een tekortkoming die niet te wijten is aan de schuld van Studio Ludens en die noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening behoort te komen. Oorzaken van niet toerekenbare tekortkomingen zijn o.a.: werkstaking of uitsluiting, (afkondiging van de staat van) oorlog of beleg, mobilisatie, oproer, brand, transportmogelijkheden, extreme weersomstandigheden, maatregelen van overheidswege die de uitvoering van de overeenkomst verhinderen of belemmeren, waaronder in ieder geval begrepen worden in- en uitvoerverboden, contingenteringen, bedrijfsstoringen bij leveranciers van Studio Ludens, wanprestatie door haar leveranciers waardoor Studio Ludens haar verplichtingen jegens de wederpartij niet meer kan nakomen, alsmede alle overige van haar wil onafhankelijke omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst bemoeilijken of uitsluiten.
 • 8.2 In geval van een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming heeft Studio Ludens het recht om na overleg met de wederpartij eenzijdig een termijn vast te stellen waarbinnen nakoming alsnog kan plaatsvinden. Indien nakoming niet meer mogelijk is hebben partijen het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen. Partijen dienen in dat geval de andere partij hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen; zij zijn dan niet tot enige schadevergoeding gehouden, voor zover ter zake bestaande wettelijke voorschriften dit toestaan.
 • 8.3 Studio Ludens is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van een situatie als bedoeld in dit artikel is gebleken.

Artikel 9; Aansprakelijkheid

 • 9.1 Behoudens de aansprakelijkheid van Studio Ludens krachtens dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen en algemeen geldende regels van redelijkheid en billijkheid, kan Studio Ludens niet aansprakelijk gehouden worden. Studio Ludens is derhalve niet aansprakelijk voor en mitsdien nooit verplicht tot vergoeding van middellijk of onmiddellijk geleden schade van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder begrepen bedrijfsschade aan roerende of onroerende goederen, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden ontstaan door gebreken aan verkochte en geleverde goederen. Studio Ludens heeft evenmin de verplichting gebreken te herstellen, welke het gevolg zijn van natuurlijke slijtage, onoordeelkundige en/of foutieve behandeling door wederpartij of een derde.
 • 9.2 Studio Ludens is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan of veroorzaakt door het onder gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid van het geleverde, voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft gekocht.
 • 9.3 Studio Ludens is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van fouten of verzuim door derden die door haar zijn belast met levering van materialen en/of grondstoffen.
 • 9.4 Wederpartij vrijwaart Studio Ludens voor alle aanspraken van derden ter zake van door Studio Ludens geleverde goederen, tenzij rechtens komt vast te staan dat deze aanspraken direct een gevolg zijn van grove nalatigheid van de kant van Studio Ludens en wederpartij bovendien aantoont dat haar terzake geen enkel verwijt treft.
 • 9.5 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Studio Ludens te allen tijde beperkt tot 50% (vijftig) van de op grond van een overeenkomst door Studio Ludens aan wederpartij gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief omzetbelasting), per geleverd product, ten aanzien waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan.

Artikel 10; Intellectuele eigendom

 • 10.1 Ieder door Studio Ludens geleverd goed wordt – behoudens tegenbewijs – geacht door Studio Ludens zelf te zijn ontwikkeld en/of samengesteld. Aanspraken uit hoofde van intellectuele en/of industriële eigendom op enig door Studio Ludens samengesteld of ontwikkeld goed – daaronder tevens de naam en het onderliggend model van het goed begrepen – komen uitsluitend aan Studio Ludens toe.
 • 10.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, blijft het model van enig door Studio Ludens geleverd goed te allen tijde haar eigendom, ongeacht de vraag of er gebruik is gemaakt van enige wettelijke mogelijkheid tot registratie en ongeacht of dit model door wederpartij danwel door Studio Ludens gecreëerd is. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen mag Studio Ludens alle op haar website ontwikkelde modellen publiceren en gebruiken, o.a. voor de productie van andere goederen.
 • 10.3 Het is wederpartij niet toegestaan zonder toestemming van Studio Ludens over te gaan tot registratie van enig door Studio Ludens geleverd product, productnaam, productsamenstelling en/of model.
 • 10.4 Het is de wederpartij niet toegestaan een door Studio Ludens geleverd, ontwikkeld of geproduceerd goed, zoals het goed door Studio Ludens wordt geleverd, door een andere partij dan Studio Ludens te laten produceren en/of leveren onder welke naam of in welke vorm dan ook. Dit op straffe van een boete à € 50.000,– per overtreding, onverminderd het recht van Studio Ludens op volledige schadevergoeding.
 • 10.5 Zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Studio Ludens is het wederpartij niet toegestaan de door Studio Ludens geleverde goederen in enig opzicht te wijzigen.

Artikel 11; Toepasselijk recht

 • 11.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Studio Ludens alsmede de uitvoering daarvan, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12; Geschillen

 • 12.1 Alle geschillen, voortvloeiende uit, of verbandhoudende met, de overeenkomst tussen Studio Ludens en wederpartij, alsmede de uitvoering daarvan, zullen worden beslist door de bevoegde rechter in het arrondissement ’s-Hertogenbosch.